Δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν αντικαταβολή από 30€
Αποστολή εντός 3 ημερών

Βασίλειος Κόντης

Βασίλειος Κόντης

O Bασί­λης Κό­ντης γεν­νή­θη­κε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη το 1937. Φοί­τη­σε στο Β΄ Γυ­μνά­σιο αρ­ρέ­νων Θεσ­σα­λο­νί­κης και στη συ­νέ­χεια έφυ­γε για σπου­δές στην Αμε­ρι­κή στα Πα­νε­πι­στή­μια Connecticut (BA), Bridgeport (MA) και New York University, όπου πή­ρε το δι­δα­κτο­ρι­κό του στην Νε­ώ­τε­ρη Ιστο­ρία με θέ­μα Greece and Albania 1908-1914 το 1973.
Δι­ε­τέ­λε­σε συ­νερ­γά­της, δι­ευ­θυ­ντής και πρό­ε­δρος του Ιδρύ­μα­τος Με­λε­τών Χερ­σο­νή­σου του Αίμου και κα­θη­γη­τής Νε­ώ­τε­ρης Ιστο­ρί­ας στο ΑΠΘ.

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ