Δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν αντικαταβολή από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Φιλοσοφία, τόμος 34 (2004)

Φιλοσοφία, τόμος 34 (2004)

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της ελληνικής φιλοσοφίας
ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
ΤΙΜΗ
31,50€
25,20€
20%
Άμεσα διαθέσιμο
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Κ. Ι ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, Περί Ήθικής
MOUTSOPOULOS, Beaute et moralite musicales. Une initiative damonienne, un ideal athenien
E. VEGLERIS, Une ethique pour l ‘humanite?
PALAZZANI, Individualite et identite personnelle dans le debat bioethique et biojuridique
D.Α. GENERALIS, Die ethische aufstellen des Rechts in G. Radbruchs Rechtsphilosophie. Ideen, Begriffe und Geltung des Rechts
A. N. ZOUMPOS, La philosophie et la vie

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Θ. ΚΕΣΣΙΔΗ, Ό ‘Ηράκλειτος καί ό διαλεκτικός ύλισμός
G.ARABATZIS, Socrates and Populism. Αn Inquiry into the Origins of Gregory Vlastos’s Career
F. FILIPPI, Socratic Anthropίne Sophίa and the Concept of Techne. Analogies and Differences
L. JERPHAGNON, Cleombrotos et Saloustios οu ύβρις et άρετή
Δ. ΚΟΥΤΡΑ, Ή ‘Εννοια τnς «έπιεικείας» παρ’ Άριστοτέλει
G. ROMEYER DHERBEY, La question du droit naturel en Ethίque a Nίcomaque Ε 1Ο, 1134 b 19-1135 a 6
F.O’ROURΚE, Ό Άριστοτέλης καί ή έξέλιξη τών είδών
G.ΙLIOPOULOS, Einheit und Vielheit der ethischen Vortrefflichkeit bei Aristoteles
Μ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ-ΜΑΡΝΕΛΗ, Πολιτική καί κοινωνική συμπεριφορά τού
Στωικού σοφού
ΛΑΜΠΡΕΛΛΗ, Ό διάλογος τού Λουκιανού Περί αιρέσεωv η Έρμότιμος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Π. ΦΙΛΗ, Στοιχεία θεωρίας διάστασης στήν άρχαιοελληνική φιλοσοφία καί στά άρχαιοελληνικά μαθηματικά
Ε-Φ. ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ, Ή τετρακτύς ώς δεκαδικό λογαριθμικό σύστημα, ή ύποδήλωσή της στόν πλατωνικό Τίμαιο καί τά άρρητα καί άπόρρητα ιερά όργια
CHR.- Ν. POLYCARPOU, Ameinias’ Conception οf Ήσυχία
CHR.-N. POLYCARPOU, Lycon’s Evaluation of the Pythagorean Way of Life
G.LEKKAS, Similarite et alterite dans la philosophie de Plotin
Ε. MOUTSOPOULOS, Desmos kallistos kairos. Sur la dynamique de l ‘idee d’analogie chez Proclus
Ε. MOUTSOPOULOS, Protelesίs: Le Kaίros, de Ptolemee a Proclus
Α. Ν. ΖΟΥΜΠΟΥ, Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων, ο ‘Ιουλιανός τού 15ου αίώνος
Ε. MOUTSOPOULOS, Emprises et empreintes musicales

ISSN
1105-2120-20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/01/2004
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
003598
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
294