Δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν αντικαταβολή από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Φιλοσοφία, τόμος 49, Ι (2019)

Φιλοσοφία, τόμος 49, Ι (2019)

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της ελληνικής φιλοσοφίας
ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
ΤΙΜΗ
15,00€
12,00€
20%
Άμεσα διαθέσιμο
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
S. TZITZIS, De la legitimite des lois a la souνerainete du peuple: existentialisme des Anciens et personnalisme des Modernes

Ε. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ή δυναμική τών αξιών τής γλώσσας καί τής παιδείας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
G. ROMEYER DHERBEY, Eloge de Xanthippe

S. GASTALDI, Teologia astrale e culti tradizionali nelle Leggi di Platone

Χ. Α. ΤΈΡΕΖΗΣ, Τό ένδεχόμενο τού πολιτικά τυχαίου καί οί θεμελιακές αποτροπές του στον Πλατωνικό διάλογο Νόμοι

Τ. J. FURLAN , Hierarchy and Commensurability in Aristotle’s Ethical Theory

C. NATALI, Οί αίτίες τής γένεσης καί τού τέλους μιάς φιλίας κατά τον Άριστοτέλη

Γ. Χ. ΚOΥΜΑΚΗΣ, Τό κάλλος σώματος καί ψυχής ώς πολιτική αξία κατ’ Άριστοτέλη (Πολ., Α 5, 1254b 34-38)

Γ. ΠΑΝΙΔΗΣ, Τό βιολογικό ύπόβαθρο τών αριστοτελικών παιδοκομικών συστάσεων περί τής κινησιακής αγωγής τών μικρών παιδιών ( Πολ., VII 17, 1336a 8-39)

D. Α. PΟTARI, The Self Beyond the Subject: Feminist Interpretations of Aristotle’s Theory of Dunamis

Μ. Ι. SANTA CRUZ, Intorno al concetto di natura ίη Plotino

κ. ΛΑΠΑΡΙΔΗΣ, Ό αντικειμενικός ίδεαλισμός τού Ένός στον Πλωτίνο απέναντι στον ύποκειμενικό ίδεαλισμό του Ανυπόθετου στον Schelling

J.-M. GABAUDE, Epicure s’oppose a l’ensemble de la philosophie grecque

C. GILI, Stoic Detachment – Is this a Myth?

Ε. TAJSIN, T. ΗΑLITOV, The Origins of the Philosophical-Anthropological Turn in the Theory of Knowledge: Brentano

Λ. ΜΕΛΑ, Maclntyre ‘s Virtue-based Communities and the Aim of Social Change

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
S. Ι. S. BRUMANA, R. W. Wallace, Reconstructίng Damon. Musίc, Wisdom Teachίng, and Polίtίcs ίn Perίkles’ Athens, Oxford, Oxford Uniνersity Press, 2015, xxiii + 223 p. …

Α. Ν. ΣΤΑΒΕΛΑΣ, Ρωξάνη Άργυροπούλου, Ό Βενιαμίν Λέσβιος. Όραματιστής και Θεμελιωτής τής Ελευθερίας τών Έλλήνων, Μικρή Βιβλιοθήκη Διδασκάλων τού Γένους, 1, Άθήνα, 2019

Δ. ΑΝΑΠΟΛΙΤΑΝΟΣ ,’Έξι βιβλία λογικης άπό τή βιβλιοθήκη Άναστασίου Γιανναρά

ISSN
1105-21-20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/01/2019
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
015344
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
323