Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Φιλοσοφία, τόμος 49, ΙI (2019)

Φιλοσοφία, τόμος 49, ΙI (2019)

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της ελληνικής φιλοσοφίας
ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
Άμεσα διαθέσιμο
ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
8,00€
ΜΙΕΤ
6,40€
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
C. ΡELLO, Phintys the Pythagorean: Α Philosophical Approach
D. J. Ο’ΜEΑRΑ, Philosophizing in a Pythagorean Manner According to lamblichus and Syrianus and the Reception of Aristotle
L. ROSSETTI, Parmenides Misinterpreted
R. McKIRAHAN, An Aristotelianizing Parmenides
G. BOYS-STΌNES, Ό Πλατωνικός Θεός ώς Πατέρας τού Κόσμου
I. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝTΑΚΟΣ, Οί άπαρχές τού φιλοσοφικού διηγήματος στήν άρχαία Άθήνα
S. I. S. BRUMANA, «’Ομήρω πείθομαι καί πιστεύω Πλάτωνι>> On Maximus Tyrius’ Elegant Platonism
Σ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, Ή προβληματική περί τών συνεπειών τού ντετερμινισμού για τήν έλευθερία καί τήν Ηθική εύθύνη: ‘Ορισμένα μεθοδολογικά προλεγόμενα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Κ. ΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ-ΘΕΜΕΛΗ, Γιατί νά μεταφράσουμε τήν Αέναη Αναζήτηση, τήν Αύτοβιογραφία τού Κάρλ Πόππερ; Παραλειπόμενα
Β. ΚΙΝΤΗ, Ή σημασία τού Karl Popper στή φιλοσοφία τής έπιστήμης
Σ. ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ, Ό κόσμος 3 τού Κάρλ Πόππερ ώς έρμηνευτική πρόταση γιά τήν κατανόηση τών μοντέλων μετριοπαθούς άξιακού ρεαλισμού
Μ. ΓΚΟΥΤΣΙΑ, Τά ηθικά θεμέλια τής έπιστημολογίας τού Κάρλ Πόππερ
Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ, Ή άνατρεπτική φιλοσοφία τού Κάρλ Πόππερ

ISSN
1105-2120-20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
02/12/2019
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
014897
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
234