Δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν αντικαταβολή από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Φιλοσοφία, τόμος 2

Φιλοσοφία, τόμος 2

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας
ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
ΤΙΜΗ
22,50€
18,00€
20%
Άμεσα διαθέσιμο
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ  ΤΟΜΟΥ  2 (1 9 7 2)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
1. Ν. Θεοδωρακόπουλος, Φιλοσοφία καi ‘Υπαρξισμός
Κ. Τσάτσος, Οι Ιδέες της Δικαιοσύνης καi του Δικαίου.’Ορθό και θετικό Δίκαιο
Φ. Βασιλείου, Λογική, Γλώσσα και Μαθηματικά
G. Ρ. Ηendersοn, Politics, Morals, Nature and Convention
Β. Ν. Τατάκης, ‘Απόψεις γιά την κατάφαση
Στ. Πάνου, Ύπαρξη καi άμφιβολία.  Τό πρόβλημα της δομής της συνειδήσεως

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
St. Ramfos, Nostos
Φ. Κ. Βώρος, ‘Εν βυθώ ή άλήθεια. Δημόκριτος, άπόσπ. 117
Α. Κelessidοu-Galanοs, Α la recherche de la valeur supreme. Platon et l’Un absolu
Β. Παπούλια, Προβλήματα πλατωνικής παρουσίας ,’Η «Ιστορικότητα» της μεθόδου
Κ. J. Δεσποτόπουλος, Σχόλια στην Πολιτειολογία του Πλάτωνος
Ε. Ν. Πλατής, Έρμηνευτικά στόν πλατωνικό Κρίτωνα. Τό φιλοσοφικό περιεχόμενο του διαλόγου
J. Ρ. Αntοn, On Aristotle’s Principle of Contradiction. Its Ontological Foundations and Platonic Antecedents
Ν. Γ. Αύγελής, Ή ύπέρβαση της Φυσικής στόν ‘Αριστοτέλη
D. Ζ. Αndriοpοulοs, The Stoic Theory of Perceiving and Knowing
Λ. Γ. Μπενάκης, Ή γένεση της λογικής ψυχής στόν ‘Αριστοτέλη καi στή χριστιανική σκέψη. Μέ άφορμή ένα νέο κείμενο του Άρέθα

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ
Ν. Σκουτερόπουλος: Das Problem der ungeschriebenen Lehre Platons. Hrsg. νοn J. Wippern, Darmstadt 1972
Ν. Σκουτερόπουλος: Platon – Werke IV, Πολιτεία. Bearb. νοn D. Kurz, Darmstadt 1971
Μ. Δραγώνα-Μονάχου: Κ. Χ. Γρόλλιος, Μία προσπάθεια πρακτικής έφαρμογής τής πολιτείας των σπουδαίων-Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος, Ή φιλο­σοφία του Ζήνωνος-Κ. Π. Μιχαηλίδης, Ή έννοια του λόγου κατά τόν Ήρά­κλειτον καί τούς Στωικούς – Β. Tatakis, La logique stoicienne et la nouvelle logique contemporaine – Κ. Ε. Χατζηστεφάνου, Ό σοφός παρά τοίς Στωικοίς, «Πρακτικά Α’ Διεθνούς Κυπρολογικοϋ Συνεδρίου» 1, Λευκωσία 1972
Μ. Δραγώνα-Μονάχου: J. Μ. Gοuld, The Philosophy of Chrysippus, Leiden 1971
Μ. Δραγώνα-Μονάχου: Posidonius 1, The Fragments, ed. by L. Edelstein-Ι. G. Kidd, Cambridge 1972
Στ. Πάνου: Max Mίiller, Erfahrung und Geschichte, Freiburg/Mϋnchen 1971
Στ. Πάνου: Μ. Nedoncelle, Explorations Personnalistes, Paris 1970
Β. Παπούλια: «Δευκαλίων». Τρίμηνη έκδοση γιά τiς ‘Επιστήμες του άνθρώπου, ‘Αθήνα 1 (1970)-2 (1971)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Διεθνή Συνέδρια Φιλοσοφίας 1972 – Φιλοσοφικαί ‘Ανακοινώσεις καi Όμιλίαι εiς τήν Άκαδημίαν Άθηνών κατά τό 1972 – Τό 15ον Παγκόσμιον Συνέδριον Φιλο­σοφίας, Βάρνα 17-22.9.1973 – Νέαι Φιλοσοφικαi Έταιρείαι και Κέντρα Έρευ­νών – Ή έκδοσις και ύποδοχή του πρώτου τόμου της «Φιλοσοφίας» – Αύτοτελεiς έκδόσεις του Κ.Ε.Ε.Φ. – Βιβλία καi Περιοδικά άποσταλέντα πρός τήν Σύνταξιν
της «Φιλοσοφίας»

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΛΟΓΩΝ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΩΝ 1-45
(1926-1970) ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Συντομογραφίαι του τόμου 2 (1972)
Εύρετήριον Έλληνικών Περιλήψεων των ξενογλώσσων άρθρων
Tables of Summaries in Foreign Languages
Συνεργάται του τόμου 2 (1972)

SUMMARIES OF ΤΗΕ GREEK ARTICLES ΙΝ FOREIGN LANGUAGES

J. Ν. Theodorakopoulos, Philosophie und Existenzialismus
Κ. Tsatsos, Die Ideen der Gerechtigkeit und des Rechts. Richtiges und Positives Recht.
Ph. Vassiliou, Logic, Language and Mathematics
Β. Tatakis, Quelques considerations sur l’affirmation
St. Panou, Existenz und Zweifel. Das Problem der Struktur des Bewusstseins
F. Voros, Truth is in the depth. Democritus, Fr. 117
Β. Papoulia, Probleme der Gegenwiίrtigkeit Platons, 1. Die Geschichtlichkeit der Methode
C. Despotopoulos, Sur la Politiologie de Platon
Ε. Platis, Interpretative Betrachtungen zu Platons Kriton. Der philoso­phische Gehalt des Dialogs
Ν. Avgelis, La Metaphysique en tant que transcendance de la Physique chez Aristote
L. Benakis, Die Entstehung der Vernunftseele nach Aristoteles und der christlichen Lehre. Anlasslich eines neuen Textes νοn Arethas

ISSN
1105-2120
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
24 x 17 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
τρίγλωσσο
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/05/1972
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
003916
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
391