Δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν αντικαταβολή από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Φιλοσοφία, τόμος 3 (1973)

Φιλοσοφία, τόμος 3 (1973)

ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
ΤΙΜΗ
22,50€
18,00€
20%
Άμεσα διαθέσιμο
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
1. Ν. Θεοδωρακόπουλος, Ή πρωταρχή της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Θεωρία τών εικαστικών τεχνών
Φ. Βασιλείου, Τό πρόβλημα γιά τή φύση του συνεχούς
Ph. Κargοpοulοs, Infinity, Limits and Order. Α Study on the Paradox
Ν. Αύγελής, οι θεωρίες βάσης του Λογικού Θετικισμού. Ή προβληματική ένός γνωσιοθεωρητικού προτύπου
1. Γ. Κουτσάκος, Διάγραμμα σύγχρονης μεταφυσικής του λόγου. Ή έκλο­γίκευση καi ό λόγος

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Ε. Ν. Ρούσσος, Δείγματα Λεξικού των Προσωκρατικών
Ραφαήλ Δήμος, Ή Πολιτική Φιλοσοφία του Πλάτωνος. ‘Απάντησις εiς δύο λόγους του Κ.Τσάτσου εις τήν ‘Ακαδημίαν Άθηνών. Εισαγωγικό σημείωμα καi Παρατηρήσεις Κωνστα ντίνου Τσάτσου
Α. Giannaras, Platon und Κ.R. Popper. Zur Kritik der politischen Philo­sophie Platons
Γρ. Άλατζόγλου – Θέμελη, Oι άμφω ή αντικείμενοι λόγοι στά Μετά τά φυσικά του ‘Αριστοτέλους
Χρ. Γ. Ζήση, Τό πρόβλημα του χρόνου εις τόν ‘Αριστοτέλη
Μ. Dragοna – Μοnachοu, Proνidence and Fate in Stoicism and Prae­Neoplatonism. Calcidius as an Authority on Cleanthes’ Theodicy (SVF 2, 933)
Α. Κe1essidοu – Galanοs, Plotin et la dialectique platonicienne de l’absolu
Λ. Γ. Μπενάκης, Νικηφόρου Χούμνου, Περί τής ύλης καί τών Ιδεών. Εισαγωγή, κριτική έκδοση και νεοελληνική μετάφραση
Α. Fοtinis, Α Critical Eνaluation of Uniνersals in Nominalism
Θ. Βέικος, Τό πρόβλημα του συνεχούς στή φιλοσοφία του Whitehead

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ
Α. Μπαγιόνας: W. Κ. C. Guthrie, Α History of Greek Philosophy, νοl. 3, Cambridge 1969
D. Μοukanοs: J. Ν. Theodorakopoulos, Die Hauptprobleme der Platonischen Philosophie, Den Haag 1972
Φ. Βασιλείου: R. Κlibansky (ed.) Contemporary Philosophy, νοl. 1, Firenze 1968
Φ. Βασιλείου : Ν. Αύγελής, Ή έννοια τής μαθηματικής αλήθειας καί ή απόδειξη τού Goedel, Θεσσαλονίκη 1972
Μ. Δραγώνα – Μονάχου: Fr. J. von Rintelen, Values in Eurapean Thaught, vol. 1, Pamplona/Spain 1972
Α. Κελεσίδου – Γαλανού: Μ. J. de Carvalho Jr., Dieu et Liberte, Paris 1967

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1. Ν. Θεοδωρακόπουλος: Gabriel Marcel 1973
1. Ν. Θεοδωρακόπουλος: Τό 15ον Παγκόσμιον Συνέδριον Φιλοσοφίας (Βάρνα, 17 – 22.9.1973)
Διεθνείς Σχέσεις -Αυτοτελείς έκδόσεις τού Κ.Ε.Ε.Φ. -Βιβλία καί Περιοδικά άποσταλέντα πρός την Σύνταξιν της «Φιλοσοφίας»
Συντομογραφίαι του τόμου 3 (1973)
Εύρετήριον ‘Ελληνικών Περιλήψεων τών ξενογλώσσων άρθρων
Tables of Summaries in Foreign Languages
Συνεργάται του τόμου 3 (1973)

SUMMARIES OF ΤΗΕ GREEK ARTICLES ΙΝ FOREIGN LANGUAGES
J. Ν. Theodorakopoulos, Le principe de la creation artistique. Theorie esthetique des arts plastiques
Ph. Vassiliou, The Problem of the Nature of Continuity
Ν. Avgelis, Die Basistheorien des Logischen Positivismus. Zur Problematik eines erkenntnistheoretischen Modells
J. Ο. Koutsakos, Guidelines to a Modern Metaphysics of Logos. Reason and Rationalism
Ε.Ν. Roussos, Lexikon der Vorsokratiker. Vorbemerkung zu einigen Probeseiten
R. Demost, Some Comments on Plato’s Political Philosophy replied by Const. Tsatsos
Gr. Alatzoglou-Themelis, Die άμφω oder άντικείμενοι λόγοι in der Metaphysik des Aristoteles
Chr. Zissi, Das Problem der Zeit bei Aristoteles
L. Benakis, Nikephoros Choumnos, tJber die Materie und die ldeen. Einleitung, kritische Edition und neugriechische Όbersetzung
Th. Veikos, Le probleme du continu dans la philosophie de Whitehead

ISSN
1105-21-20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/07/1973
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
003917
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
494