Δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν αντικαταβολή από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Φιλοσοφία, τόμος 51, Ι (2021)

Φιλοσοφία, τόμος 51, Ι (2021)

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας
ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
ΤΙΜΗ
15,00€
12,00€
20%
Άμεσα διαθέσιμο
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
S.ΤZITZIS, Pouvoir souverain et droit legitime

S. KALTSAS, The Dialectics of Conviction and Responsibility in Adorno’s Critique of Morality

Α. GLYKOFRYDI-LEONTSΙNΙ, Absolute and Relative Values in the Post-Modern World of Art

Ε. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Μιά Κριτική Διερεύνηση ‘Ορισμένων Άληθοσυναρτησιακών θεωριών Άσάφειας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
L. ROSSETTI, Γιατί ή Άθήνα είναι ή Άθήνα

Μ. ΜΟΝΤΑGΝΙΝΟ, Could Themis Be the Deity who «Steers» Parmenides’ Cosmos?

W. LΑΡΙΝΙ, Frammentologia e Target della citazione: due casi anassagorei (Α 42 DK; Β 12 DK)

Α. BRANCACCΙ, La determinazione socratica del logos

G. ROMEYER DHERBEY, L’irritant mystere de Callicles dans le Gorgias de Platon

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ, Προλεγόμενα στήν Πλατωνική Διαλεκτική, Α’ Μέρος: ‘Ορολογία καί Έννοιολογία

Α. ΚΑLΑS – Fr. SKVRNDA, Ό Πλάτων καί ό Άννίκερις η πώς ό Διονύσιος Α’ ό Πρεσβύτερος πούλησε τόν Πλάτωνα ώς δούλο

Τ. DORANDΙ, Per una rilettura degli estratti dal Tίn1eo di Platoπe nella Antologia di Giovanni Stobeo

Ε. LΕΟΝΤSΙΝΙ, Έgalitarian Aristotelianism’: Common Interest, Justice, and the Art of Politics

S. Ι.S. BRUMANA, Α proposito della liberta vigile degli Stoici

R. RΑDICE, Note sull’evoluzione dell’allegoria fra il giudaismo alessandrino e il primo cristianesimo

J. DEMETRACOPOULOS, Dwelling in the Lover’s Soul: Plutarch of Chaeronea and Basil of Caesarea ίη Manuel Calecas’ Epίstle

Ά. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ, Τό Κοπερνίκειο Σύστημα καί οι Ουράνιες Σφαίρες

Τ. ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΛΑΛΑ, Οί Δρόμοι τής Ύπερβατολογικής Φιλοσοφίας καί ή στρατηγική τού Κάντ στο Opus postumum

Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ, Στοχασμοί τού Albert Camus γιά τήν Άρχαία ‘Ελληνική Φιλοσοφία καί γιά Μείζονες ‘Εκφάνσεις τού ‘Ελληνικού Πολιτισμού

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Β. ΚΑΛΦΑΣ, Τά Άπαντα τού Άριστοτέλη καί ή ψηφιακή πλατφόρμα Aristotelistes

Ε. DELLI, Α Text Worthy of Plotinus. The Lives and Correspondence of Ρ. Henry S. ]., H.-R. Schwyzer, A. Η. Armstrong, J. Trouillard and J. lgal S.

κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Καρδιακές Άναμνήσεις άπό τον ‘Εκλεκτό Φίλο, Καθηγητή, Άκαδημαϊκό Εύάγγελο Μουτσόπουλο
G. APOSTOLOPOULOU, Obituary. Evanghelos Moutsopoulos (1930-2021)

ISSN
1105-21-20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
17/02/2021
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
015422
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
320