Δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν αντικαταβολή από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Φιλοσοφία, τόμος 7

Φιλοσοφία, τόμος 7

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας
ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
ΤΙΜΗ
22,50€
18,00€
20%
Άμεσα διαθέσιμο
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ 7 (1977)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος, Ή Φιλοσοφία στόν αiώνα μας
Φ. Βασιλείου, Φιλοσοφική θεώρηση της μαθηματικής έπιστήμης ώς Άποδεικτικής
Κ. Δεσποτόπουλος, Εiσαγωγικά στήν Πραξιολογία
Τ. Βοugas, Elpis et Logos. Jalons pour une philosophie de l’esperance
Α. Κελεσίδου-Γαλανού, Ή γνώση ώς «πράγμα» τoυ υποκειμένου και ή Φιλοσοφία
Στ. Πάνου, Λογική και αύτοσυνειδησία
Ε. Μπιτσάκης, Ή άλληλεπίδραση, έννοιολογικός πυρήνας τών φυσικών θεωριών

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Π. Κανελλόπουλος, Πλάτων καi Δίων
Μ. Δραγώνα Μονάχου, Τό πρόβλημα των «ομοιομερειών» τoύ ‘Αναξαγόρα και ή ιστορία του
J. Ρaneris, Beitrage zur Emendation und Erklarung demokritischer Fragmente
S. Lοuis, Ein Versuch zur Losung des «sokratischen Problems»
c. Caνarnοs, Fine Art as Therapy according to Plato
Κ. Κατσιμάνης, Τό «γνώθι σαυτόν» καi ό πλατωνικός ‘Αριστοτέλης
Ε. Ρapadimitriοu, Der Materie-Form-Dualismus und die aristotelische Lehre νοm Menschen
Α. Κοutοugοs, The Releνancy of Aristotle’s Theory of Change to Modern Issues (e.g. Conceptual Change)
Ρ. Αthanassiadi-Fοwden, The Idea of Hellenism
G. Fοwden, The Platonist Philosopher and his Circle in Late Antiquity
Th. Νikοlaοu, Die Willensfreiheit bei Klemens νοn Alexandrien
Ε. Άμπαζόγλου-Άργυροπούλου, Προσπάθεια πρώτης προσεγγίσεως είς τάς πηγάς τoυ έργου τoύ Νικολάου Μαυροκορδάτου
Λ. Γ. Μπενάκης, ‘Από τήν iστορία τού μεταβυζαντινού Άριστοτελισμού στόν έλληνικό χώρο. ‘Αμφισβήτη και υπεράσπιση τoύ φιλοσόφου στόν 18ο αιώνα. Νικόλαος Ζερζούλης – Δωρόθεος Λέσβιος
Ρ. Άργυροπούλου-Λουγγή, Ή «’Ηθική» τού Κωνσταντίνου Κούμα και τό «Σύστημα της Πρακτικής Φιλοσοφίας» τού W. Τ. Krug
0. Ν. Πελεγρίνης, Κάντ: «Πώς είναι δυνατές οί προστακτικές;»
Α. Μπαγιόνας, Ή έννοια τού κακού στή Φιλοσοφία τής ‘Ιστορίας τού Hegel

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ
Α. Κελεσίδου-Γαλανού: H. Joly, Le Renversement platonicien. Logos, Episteme, Polis. Paris 1974
Α. Κελεσίδου-Γαλανού: J.- Cl. Piguet, La Crise contemporaine du langage, Lausanne 1960
Ν. Κούτρας: Κ. S. Katsimanis, Etude sur le rapport entre le Beau et le Bien chez Platon, Athenes 1976
Στ.Πάνου: Μ. Nedoncelle, Intersubjective et Ontologie, Louνain-Paris 1974

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ
Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος: ‘Αναστάσιος Γιανναράς 1.12.1977
Μ. Δραγώνα-Μονάχου: Σπύρος Κυριαζόπουλος 20.11.1977

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γ. ‘Αποστολοπούλου: 6ο Διεθνές Συνέδριο Μεσαιωνικής Φιλοσοφίας (Βόννη 29.8.-3.9.1977)-Φιλοσοφία και Κοινωνιολογία (Dubroνnik 28.3.-14.4.1977).
Γ. Δημητράκος: 7ο Εύρωπαϊκό Συνέδριο των καθηγητών των φιλοσοφικών μαθημάτων στά σχολεία Μέσης ‘Εκπαιδεύσεως
Άλλα Διεθνή Φιλοσοφικά Συνέδρια
Τό Παγκόσμιο Συνέδριο «’Αριστοτέλης», Θεσσαλονίκη 7-14.8.1978
J. Ν. Θεοδωρακόπουλος: Συνέντευξη Τύπου γιά τή σημασία τού Άριστοτελικού Συνεδρίο
Τό 16ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, Dusseldorf 27.8.-2.9.1978
Βιβλία άποσταλέντα πρός τήν Σύνταξιν της «Φιλοσοφίας»

Συντομογραφίαι του τόμου 7 (1977)
Εύρετήριον των έλληνικών Περιλήψεων των ξενογλώσσων άρθρων Tables of Summaries in Foreign Languages
Συνεργάται του τόμου 7 (1977)

ISSN
1105-2120
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
24 x 17 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
δίγλωσσο
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/05/1977
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
003920
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
556