Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Η πορεία προς σύνταξιν ελληνικού αστικού κώδικος. Η περίοδος 1822 - 1891. Συμβολή εις την ιστορίαν του δικαίου

Η πορεία προς σύνταξιν ελληνικού αστικού κώδικος. Η περίοδος 1822 – 1891. Συμβολή εις την ιστορίαν του δικαίου

Επετηρίς του κέντρου ερεύνης της ιστορίας του ελληνικού δικαίου, τόμος 41, παράρτημα 9
ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
Άμεσα διαθέσιμο
ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
37,00€
ΜΙΕΤ
29,60€
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος

Κεφάλαιον Α’:’Επί της Προσωρινής Διοικήσεως της Έλλάδος
-Οί ίσχύσαντες έπί Τουρκοκρατίας κανόνες Άστικου Δικαίου
-Κατά τάς Περιφερειακάς Γενικάς Άρχάς (1821 – 1822)
-Κατά τό Σύνταγμα του 1822
-Κατά τό Σύνταγμα του 1823
-Κατά τήν περίοδον των έκτάκτων έξουσιων, 1826 – 1827
-Ή άπονομή του Δικαίου κατά τήν περίοδον 1822 – 1827

Κεφάλαιον Β’:’Επί της Έλληνικής Πολιτείας
-Κατά τό Σύνταγμα του 1827
-Κατά τήν περίοδον των έκτάκτων έξουσιων: Α ‘ 1828 – 1829
-Κατά τήν περίοδον των έκτάκτων έξουσιων: Β ‘ 1829 – 1831
-Κατά τό Σύνταγμα του 1832
-Κατά τήν μεταβατικήν περίοδον 1832 – 1833

Κεφάλαιον Γ: Πολιτειακή Μεταβολή καί Θεσμική Συνέχεια
-Ή Πολιτειακή Μεταβολή: 1832 – 1833
-Αί καταστατικαί διατάξεις κατά τό 1833
-Ό G. L. von Maurer περί του προϊσχύσαντος δικαίου
-Αί έπόψεις του G. Geib.
-Ή πολιτική κριτική του Fr. Thiersch

Κεφάλαιον Δ’: Τό Νομοθετικόν Διάταγμα περί Πολιτικού Νόμου –
23 Φεβρουαρίου/7 Μαρτίου 1835
-Αί άρχικαί έπιδιώξεις
-Ή ύπό αίρεσιν ρύθμισις
-Ή όριστική ρύθμισις
-‘Η έρμηνεία του Νομοθετικοϋ Διατάγματος

Κεφάλαιον Ε’: ‘Η Διδασκαλία του Ρωμαϊκού -Βυζαvτινού Δικαίου
-Ή ίδρυσις της Νομικής Σχολής
-Οί Καθηγηταί τού Ρωμαϊκοϋ – Βυζαντινού Δικαίου καί ή Διδασκαλία των (1837 – l89l)
-Συμπεράσματα εκ της διδασκαλίας των Καθηγητών τοϋ Ρωμαϊκοϋ – Βυζαντινοϋ Δικαίου

Κεφάλαιον ς’: Ή Μετάφρασις καί ή Διδασκαλία
του Γαλλικού Άστικού Κώδικος
-Ή έντολή καί ή άνάθεσις πρός μετάφρασιν
-Ή πρόοδος της μεταφράσεως
-Αί έκδόσεις της μεταφράσεως
-Ή Διδασκαλία τοϋ Γαλλικοϋ Άστικοϋ Δικαίου

Κεφάλαιον Ζ’: Ή ‘Εναγώνιος Πορεία: Α, 1835 – 1866
Ή περίοδος 1835 – 1842
Ή περίοδος 1842 – 1848
Ή περίοδος 1848 – 1866

Κεφάλαιον Η’: Ή ‘Εναγώνιος Πορεία: Β ‘ 1866 – 1891
-‘Η περίοδος 1866 – 1874. Τό Σχέδιον Α ‘
-‘Η περίοδος 1875 – 1884. Τό Σχέδιον Β ‘
-Ή περίοδος 1884 – 1891. Ή Στροφή

Άντί ‘Επιλόγου: “Πρό πάντων ό νόμος μας ας είναι νόμος έλληνικός”

-Ή προσωρινή νομοθετική ρύθμισις
-Ή άπόρριψις του ξένου προτύπου
-Ή παράτασις της προσωρινής ρυθμίσεως
-Τό ίδεολογικόν ύπόβαθρον
-Αί νομικαί σκοπιμότητες
-Τελικός άπολογισμός

Παράρτημα 1ον: Ό Γαλλικός Αστικός Κώδιξ
-Τό ίστορικόν
-Αί Πηγαί
-Ή διαίρεσις της ύλης
-Ή διάδοσις του Κώδικας
-Ή κατ΄άντίστιξιν αίγλη
-Παράρτημα 2ον: Οί Ύπουρyοί της Δικαιοσύνης (1822-1891)
-Βιβλιοyραφία

Έγγραφα

Α’ Συνταγματικαί Διατάξεις
-Προσωρινόν Πολίτευμα της Έλλάδος, Νέα ‘Επίδαυρος Ίανουαρίου 1822
-Προσωρινόν Πολίτευμα της Έλλάδος (Νόμος της’Επιδαύρου) Άστρος, 13 Απριλίου 1823
-Πολιτικόν Σύνταγμα της Έλλάδος, Τροιζήν 1 Μαΐου 1827
-Σχέδιον τού Πολιτικού Συντάγματος της Έλλάδος, Ναύπλιον 16 Φεβρουαρίου 1832
-Ψήφισμα της Ε΄ Έθνικής Συνελεύσεως ύπ’ άριθμ. Κ΄, Ναύπλιον (14) Μαρτίου 1832
-Πολιτικόν Σύνταγμα της Έλλάδος. Ναύπλιον 15 Μαρτίου 1832
-Πολιτικόν Σύνταγμα της Έλλάδος, 1\Αθήναι 18 Μαρτίου 1844

Β’ Κοινή Νομοθεσία
-Σύστασις Νομοπαρασκευαστικής’Επιτροπής πρός σύνταξιν συλλογής τών Βυζαντινών Νόμων, Ναύπλιον 28 Αυγούστου 1826
-Εγκύκλιος κοινοποιήσεως διορισμών εlς τήν Νομοπαρασκευαστικήν Έπιτροπήν, 28 Αυγούστου 1826
-Πρακτικά της Βουλής της Δ΄ Περιόδου, Αίγινα 12 Νοεμβρίου 1827. Συζήτησις προτάσεως περί συγκροτήσεως Νομοπαρασκεvαστικής Έπιτροπής πρός σύνταξιν κωδίκων
-Κυβερνητικόν Ψήφισμα ύπ’ άριθμ. 1325 τής 20ής ‘Ιανουαρίου
1828 έν Αιγίνη, περί ‘Οργανισμού τοϋ Πανελληνίου
-‘Οργανισμός τών Δικαστηρίων, Αίγινα 15 Δεκεμβρίου 1828
-Ψήφισμα ύπ’ άριθμ. Β’ της Δ΄ Έθνικής Συνελεύσεως. Άργος 22 Ιουλίου 1829, περί μεταρρυθμίσεως τού προσωρινού ‘Οργανισμού της ‘Επικρατείας καί ίδρύσεως της Γερουσίας της Έλλάδος
-Κυβερν. Ψήφισμα ύπ’ άριθμ. 34 της 8ης Σεπτεμβρίου 1829 έν Αlγίνη, περί ‘Οργανισμού της Γερουσίας της Έλλάδος, τών
Ύπουργείων καί τού Λογιστικού καί ‘Ελεγκτικού Συμβουλίου
-Κυβερν. Διάταγμα ύπ’ άριθμ. 64 της 1ης Φεβρουαρίου 1830 έν Ναυπλίω, περί συλλογής τών Βυζαντινών Νόμων
-‘Οργανισμός τών Δικαστηρίων, Ναύπλιον 15 Αυγούστου 1830
-Βασιλικόν Διάταγμα περί τού χρόνου ένάρξεως έφαρμογής του νέου Δικαστικού Συστήματος, Αθήναι 1/13 ‘Ιανουαρίου 1835
-‘Επίσημος έν χρόνω μετάφρασις τού Βασ. Διατάγματος περί τού χρόνου ένάρξεως έφαρμογής του νέου Δικαστικού Συστήματος, Αθήναι 1/13 ‘Ιανουαρίου 1835
-Βασ. Διάταγμα περί συστάσεως της Νομοθετικής
(Νομοπαρασκευαστικής) Έπιτροπής
Άθήναι 1/13 ‘Ιανουαρίου 1835
-Κοινοποίησις πρός τόν Άνδρ. Πάικον τού διορισμού του ώς μέλους της Νομοθετικής’Επιτροπής, Άθήναι 4 Ίανουαρίου 1835
-Πρότασις – Είσήγησις τού Γραμματέως της Δικαιοσύνης πρός τό Συμβούλιον της Άντιβασιλείας περί τού προσωρινώς μέλλοντος νά έφαρμοσθή μετά τήν έvαρξιν ίσχύος τού νέου Δικαστικού ‘Οργανισμού Άστικού Δικαίου,
Άθήναι 15/27 Ιανουαρίου 1835
-Σχέδιον Νομοθετικού Διατάγματος περί τού προσωρινώς μέλλοντος νά ίσχύση μετά τήν έvαρξιν έφαρμογής τού νέου Δικαστικού ‘Οργανισμού Άστικού Δικαίου, σννημμένον είς τήν ύπ’ άριθμ. 236 της 15/27 Ίανουαρίου 1835, έv Άθήναις, Πρότασιν τού Ύπουργού της Δικαιοσύνης
-Βασιλική Άπόφασις περί της κατ’ άρχήν έγκρίσεως τού σχεδίου τού Νομοθετικού Διατάγματος περί τού προσωρινώς μέλλοντος νά ίσχύση Άστικού Δικαίου, ύπό τόν όρον της έγκρίσεως τούτου καί ύπό τού Ύπουργικού Συμβουλίου, ώς έτροποποιήθη ύπό τού von Armansperg, Άθήναι 19/31 Ίανουαρίου 1835
-Ύπηρεσιακή έv χρόνω μετάφρασις της Βασιλικής Άποφάσεως περί έγκρίσεως τού Νομοθετικού Διατάγματος περί τού προσωρινώς μέλλοντος νά ίσχύση Άστικού Δικαίου, ύπό τόν όρον της έγκρίσεως τούτου καί ύπό τού Ύπουργικού Συμβουλίου
-Διαβιβαστικόν έγγραφον έκ της Γραμματείας της Δικαιοσύνης πρός έκείνην τών ‘Εσωτερικών πρός σύγκλησιν τού Ύπουργικού Συμβουλίου διά νά τεθη ύπ’ όψιν αύτού, ώς ώρίσθη ύπό τού Συμβουλίου της Άντιβασιλείας, ίvα συζητηθή καί κριθή τό Σχέδιον τού Νομοθετικού Διατάγματος περί τού προσωρινώς μέλλοντος νά ίσχύση Άστικού Δικαίου, Άθήναι 21 ‘Ιανουαρίου 1835
-Σχέδιον έv μεταφράσει τού Νομοθετικού Διατάγματος περί τού προσωρινώς μέλλοντος νά ίσχύση Άστικού Δικαίου, ώς έτροποποιήθη ύπό τού Προέδρου τού Συμβουλίου της Άντιβασιλείας Κόμητος von Armansperg καί διεβιβάσθη είς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον
-‘Επίσημος έv χρόνω μετάφρασις τού Πρακτικού συζητήσεως τού Ύπουργικού Συμβουλίου περί τού σχεδίου Νομοθετικού Διατάγματος περί τού μέλλοντος νά ίσχύση προσωρινώς Άστικού Δικαίου καί πρότασις περί άποστολής τού σχεδίου πρός γνωμοδότησιν είς τήν Νομοθετικήν ‘Επιτροπήν είδικώς περί τών έθίμων, 1\Αθήναι 24 ‘Ιανουαρίου/5 Φεβρουαρίου 1835
-Βασ. Άπόφασις πρός τό Ύπουργικόν Συμβούλιον έγκριτική της προτάσεως τούτον περί ύποβολής είς την Νομοθετικήν ‘Επιτροπήν τού σχεδίου τού Νομοθετικού Διατάγματος περί τού προσωρινώς μέλλοντος νά ίσχύση Άστικού Δικαίου,
Άθήναι 4/16 Φεβρουαρίου 1835
-‘Επίσημος έv χρόνω μετάφρασις της Βασ. Άποφάσεως ύπ’ άριθμ. 21759 της 4/16 Φεβρουαρίου 1835, έγκριτικής της
σχετικής προτάσεως τού Ύπουργικού Συμβουλίου
-Τό σχέδιον τού Νομοθετικού Διατάγματος περί τού προσωρινώς μέλλοντος νά ισχύση Αστικού Δικαίου, ώς εlχεν άρχικώς διορθωθή καί διαβιβασθή άπό τό Συμβούλιον της Αντιβασιλείας πρός τήν Γραμματείαν της Δικαιοσύνης, διά νά σταλή είς τήν Νομοθετικήν Έπιτροπήv ίvα γνωμοδοτήστι έπ ‘ αύτού
-‘Επίσημος έν χρόνω μετάφρασις τού Πρακτικού τού ‘Υπουργικού Συμβουλίου περί άποστολής τού σχεδίου τού Νομοθετικού Διατάγματος περί τού προσωρινώς μέλλοντος νά ίσχύση Αστικού Δικαίου είς τήν Νομοθετικήv Έπιτροπήν καί περί έπιφυλάξεως τού δικαιώματος τούτου να διατυπώση τήν γνώμην του έπί ένδεχομένων άμφιβολιών καί ένδοιασμών του έπί της εlσηγήσεως της Νομοθετικής
Έπιτροπής, Αθήναι 7/19 Φεβρουαρίου 1835
-Κοινοποίησις ύπό τού Γραμματέως της Δικαιοσύνης πρός τόν Πρόεδρον της Νομοθετικής’Επιτροπής της έντολής περί συζητήσεως τού σχεδίου τού Νομοθετικού Διατάγματος περί τού προσωρινώς μέλλοντος νά ισχύση Αστικού Δικαίου ώς πρός τήν διάταξιν περί των έθίμων, Αθήναι 10 Φεβρουαρίου 1835
-Εισηγητική Έκθεσις (γνωμοδότησις) της Νομοθετικής ‘Επιτροπής, Αθήναι 16 Φεβρουαρίου 1835
-΄Υπουργική Αναφορά περί ύποβολής της Εισηγητικής’Εκθέσεως (γνωμοδοτήσεως) της Νομοθετικής’Επιτροπής πρός τό Συμβούλιον της Αντιβασιλείας, Αθήναι, ύπ’ άριθμ. 856 της 19 Φεβρουαρίου 1835
-Πρακτικόν τού Συμβουλίου της Αντιβασιλείας, Αθήναι 23 Φεβρουαρίου/7 Μαρτίου 1835. ‘Οριστική Έγκρισις τού Νομοθετικού Διατάγματος περί της Έξαβίβλου τού Αρμενοπούλου, ώς τελικώς διετυπώθη
-Βασ. Απόφασις περί όριστικής έγκρίσεως τού Νομοθετικού Διατάγματος περί τού προσωρινώς μέλλοντος νά ισχύση Αστικού Δικαίου, Αθήναι, 23 Φεβρουαρίου/7 Μαρτίου 1835
-Περίληψις της Βασ. Αποφάσεως ύπ’ άριθμ. 22357 της 23 Φεβρουαρίου/7 Μαρτίου 1835 πρός τό Ύπουργικόν Συμοούλιον περί όριστικής έγκρίσεως τοϋ Νομοθετικού Διατάγματος περί τού προσωρινώς μέλλοντος νά ισχύση Αστικού Δικαίου
-΄Εγγραφον της Γραμματείας της Δικαιοσύνης πρός τόν προεδρεύοντα τού Ύπουργικού Συμβουλίου περί άποστολής τού Νομοθετικού Διατάγματος περί τού προσωρινώς μέλλοντος νά ισχύση Αστικού Δικαίου καί περί της
άνάγκης προσυπογραφής αύτού, Αθήναι 26 Φεβρουαρίου 1835
-‘Επίσημος έν χρόνω μετάφρασις της Βασ. Αποφάσεως πρός τήν Γραμματείαν της Δικαιοσύνης περί προσυπογραφής τού Νομοθετικού Διατάγματος περί τού μέλλοντος νά ισχύση προσωρινώς Αστικού Δικαίου , κατόπιν προσυπογραφής του ύπό τού ‘Υπουργικού Συμβουλίου, Αθήναι 23 Φεβρουαρίου/7 Μαρτίου 1835
-Τό Νομοθετικόν Διάταγμα περί Πολιτικού Νόμου (περί της Έξαβίβλου τού Αρμενοπούλου), Αθήναι
-23 Φεβρουαρίου/7 Μαρτίου 1835, γερμανιστί
-‘Επίσημος έν χρόνω μετάφρασις τού Νομοθετικού Διατάγματος περί Πολιτικού Νόμου, Αθήναι 23 Φεβρουαρίου/7 Μαρτίου 1835
-Έvτυπος προκήρυξις περί τού προσωρινώς μέλλοντος νά ισχύη Πολιτικού Νόμου
-Αναφορά τού Γραμματέως της Δικαιοσύνης πρός τό Συμβούλιον της Αvτιβασιλείας περί της άνάγκης
έκτυπώσεως του πρωτοτύπου κειμένου της Έξαβίβλου του Άρμενοπούλου καί περί έπιλογής της έκδόσεως τού Reitz ώς πλέον καταλλήλου πρός χρήσιν τών νομικών καί των δικαστηρίων, Άθήναι 4/16 Μαρτίου 1835
-Πρακτικόν τού Συμβουλίου της Άvτιβασιλείας περί έγκρίσεως της άνατυπώσεως τού πρωτοτύπου κειμένου της Έξαβίβλου τού Άρμενοπούλου έκ της έκδόσεως τού Reitz πρός χρήσιν των νομικών καί τών δικαστηρίων, Άθήναι 8/20 Μαρτίου 1835
-Πανομοιότυπον τού έξωφύλλου της κρατικής ‘Εκδόσεως (Αθηνών) της Έξαβίβλου τού Άρμενοπούλου κατ’ έπιμέλειαν των Κ. Προβελεγγίου και Δ . Ραζή
-Βασ. Απόφασις περί κατανομής των έργασιών έπιθεωρήσεως τού μεταφρασθέντος κειμένου τού Γαλλικού Άστικού Κώδικος, Αθήναι 18 Αύγούστου 1836
-Αναφορά τού Γραμματέως της Δικαιοσύνης περί κατανομής των έργασιών έπιθεωρήσεως τού μεταφρασθέvτος κειμένου τού Γαλλικού Αστικού Κώδικος, Αθήναι 24 Αύγούστου 1836
-Βασ. Απόφασις περί έγκρίσεως της Ύπουργικής Αναφοράς περί της κατανομής των έργασιών έπιθεωρήσεως τού μεταφρα­σθέvτος κειμένου του Γαλλικού Αστικού Κώδικος, Άθήναι 28 Αύγούστου 1836
-‘Εγκύκλιος πρός τά μέλη της’Επιτροπής Άναθεωρήσεως του μεταφρασθέvτος κειμένου τού Γαλλικού Αστικού
Κώδικος, Άθήναι 18 Σεπτεμβρίου 1836
-Πανομοιότυπον τού έξωφύλου, τού Πίνακος των Περιε­χομένων καί της πρώτης καί της τελευταίας σελίδας της Πρώτης’Εκδόσεως τού μεταφρασθέvτος εlς τήν έλληνικήν
γλώσσαν κειμένου του Γαλλικού Άστικού Κώδικος, Άθήναι 1836 44
-Πανομοιότυπον τού έξωφύλλου της Δευτέρας Έκδόσεως τού μεταφρασθέvτος εlς τήν έλληνικήν γλώσσαν κειμένου του Γαλλικού Αστικού Κώδικος, Άθήναι 1838
-‘Εξώφυλλον της πραγματείας τού πρώτου Καθηγητού τού Ρωμαϊκού Δικαίου εις τό Πανεπιστήμιον Αθηνών Αιμιλίου Herzog περί της Έξαβίβλου τού Άρμενοπούλου
-Βασ. Διαταγή περί συστάσεως Νομοπαρασκευαστικής Έπιτροπής, κυρίως πρός σύνταξιν Άστυκού ‘Ελληνικού Νόμου, Άθήναι 2 Απριλίου 1842
-Είδησις περί άνασυγκροτήσεως της Νομοπαρασκευαστικής Έπιτροπής, κυρίως πρός σύνταξιν Άστυκού ‘Ελληνικού Νόμου, Άθήναι 19 Μαίου 1844
-Βασ. Διάταγμα περί συστάσεως νέας Έπιτροπής Συντάξεως Άστυκού ‘Ελληνικού Νόμου, Άθήναι 1 Σεπτεμβρίου 1848
-Άναφορά τού ‘Υπουργού Δικαιοσύνης περί ύποβολής είς τόν Βασιλέα σχεδίου περί τού Άστυκού ‘Ελληνικού Νόμου, Άθήναι 24 Ίουνίου 1856
-Ύπηρεσιακόν σημείωμα περί της οργανώσεως καί συγκροτήσεως τμημάτων της Έπιτροπής Συντάξεως τού Άστυκού ‘Ελληνικού Νόμου, Άθήναι 1856
-Πανομοιότυπον της πρώτης καί της τελευταίας σελίδος της Αίτιολογικής’Εκθέσεως περί τού Άστυκού ‘Ελληνικού Νόμου, Άθήναι 25 ‘Ιουνίου 1856
-Πανομοιότυπον της πρώτης καί της τελευταίας σελίδος τού Νομοσχεδίου περί τού Άστυκού ‘Ελληνικού Νόμου, Άθήναι 4 Ίουλίου 1856
-Πανομοιότυπον της πρώτης καί τελευταίας σελίδος έκ της Έφημερίδος της Κυβερνήσεως, φ. 75 της 15ης Νοεμβρίου 1856, όπου έδημοσιεύθη ό Νόμος ύπ’ άριθμ . Τ7Α’ της 29 Όκτωβρίου 1856 Άστυκός Έλληνικός Νόμος
-Πανομοιότυπον τού έξωφύλλου τού είς τήν γαλλικήν μεταφρασθέντος υπό τού Γ. Ά. Ράλλη Άστυκού ‘Ελληνικού Νόμου τού 1856
-Πανομοιότυπον της πρώτης καί των δύο τελευταίων σελίδων της Αίτιολογικής’Εκθέσεως της Νομοπαρασκευα­στικής’Επιτροπής περί τού Έλληνικού Άστικού Κώδικος πρός τόν ‘Υπουργόν Δικαιοσύνης, Άθήναι 10 ‘Ιανουαρίου 1870
-Πανομοιότυπον της πρώτης καί της τελευταίας σελίδος τού Νομοσχεδίου τού Έλληνικού Άστικού Κώδικος τού 1870
-Βασ. Διάταγμα περί συγκροτήσεως νέας Νομοπαρα­σκευαστικής ‘Επιτροπής πρός άναθεώρησιν καί συμπλή­ρωσιν τού Νομοσχεδίου τού Άστικού Κώδικος τού 1870, Τατόιον 17 Μαίου 1874
-Βασ. Διάταγμα περί προσθήκης δύο νέων μελών είς τήν Νομοπαρασκευαστικήν Έπιτροπήν πρός άναθεώρησιν καί συμπλήρωσιν τού Νομοσχεδίου τού Άστικού Κώδικος τού 1870, Τατόιον 6 ‘Ιουνίου 1874
-Πανομοιότυπον της πρώτης καί της τελευταίας σελίδος της Αίτιολογικής’Εκθέσεως της Νομοπαρα­σκευαστικής Έπιτροπής περί τού Νομοσχεδίου Άστικού Κώδικος πρός τόν ‘Υπουργόν Δικαιοσύνης, Άθήναι 22 Αυγούστου 1874
-Πανομοιότυπον της πρώτης καί της τελευταίας σελίδας της Είσηγητικής Έκθέσεως πρός τήν Βουλήν περί τού κατα­τεθέντος Νομοσχεδίου Άστικού Κώδικος, Άθήναι 18 Νοεμβρίου 1874
-Πανομοιότυπον της πρώτης καί της τελευταίας σελίδας τού Νομοσχεδίου Άστικού Κώδικος, κατατεθέντος είς τήν Βουλήν κατά τήν 21ην Νοεμβρίου 1874
-Πανομοιότυπον τοϋ έξωφύλλου τού τυπωθέντος Νομοσχεδίου Αστικού Κώδικας τού 1874
-Πανομοιότυπον τού έξωφύλλου της έπισήμου έκδόσεως τού Αστικού Κώδικος τού Βασιλείου των Δύο Σικελιών, Νεάπολις 1829
-Πανομοιότυπον τού έξωφύλλου της έπισήμου έκδόσεως τού Αστικού Κώδικας τού Βασιλείου της’Ιταλίας, Νεάπολις 1865
-Πανομοιότυπον τού έξωφύλλου της Αίτιολογικής ‘Εκθέσεως τού πρώτου Νομοσχεδίου Γερμανικού Αστικού Κώδικος, Βερολϊνον 1888
-Πανομοιότυπον τού έξωφύλλου τού πρώτου νομοσχεδίου Γερμανικού Αστικού Κώδικος, Βερολϊνον 1888
-Πανομοιότυπον τού έξωφύλλου τού δευτέρου Νομοσχεδίου Γερμανικού Αστικού Κώδικος, Βερολϊνον 1895
-Πανομοιότυπον τού έξωφύλλου των Πρακτικών της’Επι­τροπής έπιθεωρήσεως τού δευτέρου Νομοσχεδίου τού Γερμανικού Αστικού Κώδικας, Βερολϊνον 1897
-Πανομοιότυπον τού έξωφύλλου τού Μνημονίου της Έπι­τροπής έπιθεωρήσεως τού δευτέρου Νομοσχεδίου τού Γερμανικού Αστικού Κώδικος, Βερολϊνον 1896

Sommaire

ISBN
978-960-404-134-3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/01/2008
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ
01/01/2008
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
003881
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
577