Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών / Έτος 2002: Τόμος 77ος, τεύχος πρώτον

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών / Έτος 2002: Τόμος 77ος, τεύχος πρώτον

Επετηρίδα - επιστημονικές ανακοινώσεις

ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
Άμεσα διαθέσιμο
ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
40,00€
ΜΙΕΤ
32,00€
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

VAROTSOS Ρ., SARLIS Ν., SKORDAS Ε., LAZARIDOU Μ. – Α real-time application of spatio-temporal complexity aspects to a recent electric disturbance recorded at Ioannina.(‘Εφαρμογή τής φυσικής σύνθετων συστη­μάτων σε μια ηλεκτρική διαταραχή στα Ίωάννινα)
ΒΕΛΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Ή Βασιλική Β τών Φιλίππων στο πλαίσιο της Ίουστινιάνειας Άρχιτεκτονικής. (La basilique Β de Philippess dans le cadre de l΄architecture justinienne)
GODART LOUIS- Les tablettes en lineaire Β de Thebes et la religion myce­nienne. (Οί πινακίδες Γραμμικής Β τών Θηβών καί η μυκηναϊκή θρησκεία)
ΖΟΥΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- Ή έννοια του ώραίου, γνώσις ή συναίσθημα; (Der Begiriff des “Schonen” beinhaltet “Gnosis” oder “Bewusstsein”?)
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΧΑΡΣΟΥΛΑ Μ.- Έπαναληπτικότητα στο Χάος. (Recurrence in Chaos)
ΛΑΒΒΑΣ Γ.-«Το κάθισμα τής Παναγίας»: Πρόδρομος του «Τεμένους του Βράχου» εις ‘Ιεροσόλυμα; (The new octagonal Church of “Kathisma” of the Holy Virgin in Jerusalem: a Forerunner of the Dome of the Rock?)
ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ, ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ- Προτεινόμενο ψηφιακό σύστημα πρώιμης ανίχνευσης καί ταξινόμησης καρκινικών μικροαποτιτανώσεων του μαστού. (Α suggested digital system for computer aided early detection and classification of breast cancer microcalcifications)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ- Ή τύχη, ή χειρόγραφη παράδοση καί η αραβική μετάφραση του συγγράμματος του Γαληνού Περί ανατομικών εγχειρήσεων. (The fortunes, manuscript tradition and arabic translation of Galen’s De Anatomicis Administrationibus)
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-‘Ένας συμβιβασμός ευκρασίας: Άπό τοϋ Θωμά Άκυινάτου, αντιφόρως, προς τον ‘Αριστοτέλη. Πρωτοβουλίες καί δεσμεύσεις. (Un compromis bien tempere: De Thomas d΄ Αquin a Aristote, a rebours. Initiatives et engagements)
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-Το κτήμα του Ήρώδου στον Μαραθώνα. (Herodes’state on the Marathon plain)
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- Οί περί ‘Ακαδημίας ιδέες κατά τον 19ο αιώνα.
(The development of thinking on the issue of the creation of an Academy in Greece during the l9th century)
SEFERIS JAMES C., GEORGOULIS LAMBROS Β., SEFERIS LOUISA Μ., SALOUHOU Μ.-Co-opetive Team Education and Learning: Α New Paradigm for Higher Education. (Έκπαίδευση καί μάθηση ομάδων σέ περι­βάλλον άνταγωνισμού καί συνεργασίας: ένα νέο παράδειγμα γιά άνώτατη έκπαίδευση)
ΤΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤ.- Η άπευθείας χορήγηση εδικών κυττάρων στο μυοκάρδιο σέ διάφορες παθήσεις της καρδιάς, Μέρος Α’ (Πειραματικό). (Cellular Cardio­myoplasty as a therapeutic method fοr cardiac diseases)
ΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ-Φιλάνθρωπες έπιδράσεις στο κληρονομικό δίκαιο τών Βυζαντινών (Influences de la philanthropie sur le droit de succession des byzantins)
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ-«Παρατηρήσεις καί υποθέσεις για τούς χάλκινους άνδριάντες τoυ Ριάτσε – Θεοί, ήρωες, πολεμιστές ή κάτι άλλο. (Riace statues: Gods, Heroes, Athletes? (Α fresh approach))

ISSN
0369-8106
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
18.5 x 26 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/01/2002
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
003895
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
328
ΕΙΚΟΝΕΣ
α/μ