Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών / Έτος 2006: Τόμος 81ος, τεύχος τρίτον

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών / Έτος 2006: Τόμος 81ος, τεύχος τρίτον

Τάξις των ηθικών και πολιτικών επιστημών

ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
Άμεσα διαθέσιμο
ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
40,00€
ΜΙΕΤ
32,00€
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-Όμιλία στήν άνακοίνωση του Άκαδημαϊκού ‘Επαμεινώνδα Σπηλιωτόπουλου
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-Παρουσίαση του βιβλίου του κ. Νι­κολάου Σοϊλεντάκη, Υπουργοί στό Είδικό Δικαστήριο (1821-2000) και του Διονυσίου Άλικανιώτη, Ή πολιτική και η κοινωνική ιδεολογία τού Δ. Γούναρη.
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-Παρουσίαση του βιβλίου του Γεωργίου Σχινά, Ίστορία της Έλληνικής φιλοσοφίας τού Δικαίου
ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-Άνακοίνωση τής μελέτης τών Θεοδοσίου Παλάσκα, Άνδρέα Παπαθεοδώρου καί Μαρίας Τσάμπρα, Ή πολιτιστική κληρονομιά ώς παράγων άναπτύξεως τής έλληνικής οίκονομίας
ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-Παρουσίαση του βιβλίου της Σοφίας Δημέλη, Συγκριτικά πλεονεκτήματα τής έλληνικής οίκονομίας: Συνολική καi κλαδική άνάλυση, 1990-2001 και Άναστασίας Λαμπροπούλου, Ή έλληνική yεωpγία στό διεθνές άνταγωνιστικό περιβάλλον
ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-Παρουσίαση του βιβλίου τών ‘Ιωσήφ Χασσίδ, Διονυσίου Χιόνη, Κωνσταντίνου Άξαρλόγλου, Τό πpόβλημα τών επενδύσεων και προτάσεις γιά τήν άντιμετώπισή του
ΔΡΑΚΑΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Άπολογισμός  οράσεως  καί  προοπτικές του Κέντρου Έρεύνης της Έλληνικής Λαογραφίας με τήν εύκαιρία της έπίσημης έγκαταστάσεώς του στό κτήριο έπί της όδού Ήπίτου 3
ΔΡΑΚΑΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-Άπολογισμός δράσεως κατά την τελευταία πενταετία του Γραφείου Οίκονομικών Μελετών της Άκαδημίας Άθηνών
ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-‘Έκθεση τών πεπραγμένων του Γραφείου Οίκονομικών Μελετών κατά τό έτος 2006
ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Τό πνευματικό καταπίστευμα μιας έποποιϊας. ‘Ομιλία για τόν έορτασμό της έπετείου της 28ης Όκτωβρίου 1940
ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ-ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ ΛΥΔΙΑ- Έκθεση τών πεπραγμένων του Κέντρου Έρεύνης της ‘Ιστορίας του Έλληνικού Δικαίου κατά τό έτος 2006
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ-ΜΑΡΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ-Έκθεση τών πεπραγμένων του Κέντρου Έρεύνης της ‘Ελληνικής Φιλοσοφίας κατά τό έτος 2006
ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. – Λόγος του άποχωροϋντος πpοέδρου
ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Έκθεση τών πεπραγμένων του Γραφείου Διεθνών καί Συνταγματικών θεσμών κατά το έτος 2006
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-‘Ομιλία στήν άνακοίνωση του Άκαδημαϊκού Έπαμεινώνδα Σπηλιωτόποuλου
ΣΚΑΛΚΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-‘Ομιλία στήν άνακοίνωση του Άκαδημαϊκού Έπαμεινώνδα Σπηλιωτόποuλο
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ-Πρώιμα έπαναστατικά γεγονότα στήν περιοχή της Κατσάνας
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-Είσήγηση του Προέδρου κατά τον έορτασμό της έπετείου της 25ης Μαρτίου 1821
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-Είσήγηση του Προέδρου κατά τον έορτασμό της έπετείου της 28ης Όκτωβρίου 1940
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ-“Εκθεση τών πεπραγμένων το Κέντρου Έρεύνης της Έλληνικής Κοινωνίας κατά το έτος 2006
ΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ- Ή συμβολή τών νησιωτικών κοινοτήτων του Αίγαίου στην έπιβίωση τών Έλλήνων κατά τήν Τουρκοκρατία καί στη δια­τήρηση του έθνικού τους φρονήματος.’Ομιλία για τον έορτασμό της έπετείου της 25ης Μαρτίου 1821

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
02/04/2007
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
004009
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
136