Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών / Έτος 2006: Τόμος 81ος, τεύχος δεύτερον

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών / Έτος 2006: Τόμος 81ος, τεύχος δεύτερον

Τάξις των γραμμάτων και των καλών τεχνών

ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
Άμεσα διαθέσιμο
ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
40,00€
ΜΙΕΤ
32,00€
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ.-Ή Calcatio στην βυζαντινή καί την μεταβυζαντινή τέχνη (The Calcatio in Byzantine and Postbyzantine Art)
ΒΟΚΟΤΟΠΟΤΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ.-Προσφώνηση κατά την έπίσημη ύποδοχή του Ξένου Έταίρου κ. Jacques Jouanna στην Άκαδημία
ΓΑΡΔΙΚΑ-ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-Έκθεση τών πεπραγμένων του Κέντρου Έρεύνης της ‘Ιστορίας του Νεωτέρου Έλληνισμού κατά τό έτος 2006
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-Έκθεση τών πεπραγμένων του Κέντρου Έρεύνης τών Νεοελληνικών Διαλέκτων καί ‘Ιδιωμάτων – Ι.Λ.Ν.Ε. κατά τό έτος 2006
ΓΙΟΧΑΛΑΣ ΤΙΤΟΣ Π.-Έκθεση τών πεπραγμένων του Κέντρου Έρεύνης ‘Επι­στημονικών ‘Όρων καί Νεολογισμών κατά το έτος 2006
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Α.- Ή άναγνώριση ‘Ηλέκτρας καί ‘Ορέστη στούς τρεις ‘Έλληνες Τραγικούς. ‘Ομιλία κατά την έπίσημη ύποδοχή του στην Άκαδημία
JOUANNA JACQUES-L’homme et la nature dans la medecine grecque.’Ομιλία του Ξένου Έταίρου κατά την έπίσημη ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΚΟΝΟΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Παρουσίαση του Ξένου Έταίρου κ. Jacques Jouanna κατά την έπίσημη ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΚΟΝΟΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Παρουσίαση του βιβλίου του κ. Κωνσταντίνου Μηνά,
Ίστορικά, άρχαιολογικά καi λαογραφικά τής Καρπάθου, Κάρπαθος 2005
ΚΟΝΟΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Παρουσίαση της πραγματείας τών κ. Μανόλη Παπα­θωμόπουλου (έκδ.), Μανόλη Βαρβούνη (σχόλ), Βερναδάκειος Μαγικός Κώδι­κας. Εiσάγωγον τής Μαγείας τής πάλαι ποτέ, Άθήνα 2006. Πραγματεϊαι της Άκαδημίας Άθηνών, τόμ. 61
ΛΑΪΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ- Μεταξύ παραγωγής καί κατανάλωσης: Είχαν οίκονομία οί βυζαντινές πόλεις;
ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Έκθεση τών πεπραγμένων του Κέντρου Έρεύνης τοϋ Μεσαιωνικού καί Νέου Έλληνισμο’υ κατά τό έτος 2006
ΜΠΙΘΑ ΙΩΑΝΝΑ – Έκθεση τών πεπραγμένων του Κέντρου Έρευνας της Βυζαντιvής καί Μεταβυζαντινής Τέχνης κατά τό έτος 2006
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-Έκθεση τών πεπραγμένων του Κέντρου Έρεύνης της Έλληνικής καί Λατινικής Γραμματείας (ΚΕΕΛΓ) κατά τό έτος 2006
ΠΑΛΛΑΝΤΙΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ- Άκμή της Παρακμής
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-Pierre Amandry (31.12.1912 – 21.2.2006)
ΠΙΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-“Εκθεση τών πεπραγμένων του Κέντρου Έρεύνης της Άρχαιότητος κατά τό έτος 2006
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ-ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Έκθεση τών πεπραγμένων του Κέντρου Έρεύνης της Έλληνικής Λαογραφiας κατά τό έτος 2006
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- Παρουσίαση τών βιβλίων:
1. Άθανασίου Ριζάκη, Σοφίας Ζουμπάκη, με συνεργασία Μαρίας Καντιρέα, Roman Peloponnese Ι, Roman Personal Names in theίr Socίal Context (Achaίa, Arcadίa, Argolίs, Corίnthίa and Eleia),
2. Άθανασίου Ριζάκη, Σοφίας Ζουμπάκη καί Κλαούντιας Λεπενιώτη, Roman Peloponnese ΙΙ, Roman Personal Names in theίr Socίal Context (Lakonίa and Messenίa),
3. Σοφίας Ζουμπάκη, Elis und Olympia in der Kaiserzeit. Das Leben einer Gesellschaft, zwischen Stadt und Heiligtum auf prosopographischer Grund­ lage,
4. Σοφίας Ζουμπάκη, Prosopogτaphie der Eleer, bis zum 1. Jh. v. Chr.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-Μία φάση της ιστορίας του όνόματος ‘Έλληνες (βάσει τών ήσιοδείων γενεαλογικών αποσπασμάτων 5, 7, 9, 10, 10(a), 162 καί 234 M-W) (Une phase de l’histoi re du nom ‘Έλληνες)
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-Οί Αίολίδαι στο ησιόδειο απόσπασμα 10 (a) M-W (Les Eolides dans Hesiode, fr. 10 (a) M-W)
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-Παρουσίαση τοϋ βιβλίου τών Λουίζας Λουκοπούλου, Άντιγόνης Ζουρνατζή, Μαρίας Γαβριέλλας Παρισάκη καί Σελήνης Ψωμά, Έπιγpαφές τής Θράκης τού Αίγαίου
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-Παρουσίαση του βιβλίου τών Γιάννη Μεϊμάρη καί Καλλιόπης Κρητικάκου-Νικολαροπούλου,
Inscriptίons from Palaestίna Tertia, vol. Ia: The Greek Inscriptίons from Ghor es-Safi (Byzantine Zoora)
ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-Παρουσίαση του Aκαδημαϊκού κ. Σπύρου Ευαγγελάτου κατά την έπίσημη ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΣΒΟΛΟΠΟYΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-Παρουσίαση του έργου του Spiros Vrionis, The mechanίsm of catastrophe: The Turkίsh pogrom of September 6-7, 1955, and the destructίon of the Greek communίty of Istambul, Νew York, 2005
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.-Προσφώνηση του Προέδρου κατά την έπίσημη ύποδοχή του άκαδημαϊκού κ.Σπύρου Α. Εύαγγελάτου
ΧΡΗΣΤΟΎ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ-Ρέμπραντ. Ζωή καί έργο μιας μεγαλοφυίας. 400 χρόνια άπό τη γέννησή του

ISSN
0369-8106
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
02/01/2006
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
004008
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
222