Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών / 'Ετος 2012: Τόμος 87ος, τεύχος πρώτον

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών / ‘Ετος 2012: Τόμος 87ος, τεύχος πρώτον

Τάξις των θετικών επιστημών

ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
Άμεσα διαθέσιμο
ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
32,00€
ΜΙΕΤ
25,60€
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΑΜΒΡΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Ή σεισμική μαρτυρία δύο κλασικών άθη­ναϊκών κιόνων [The vicissitudes of two classical columns that witnessed the long-term seismicity of Athens].’Επιστημονική άνακοίνωση ύπό των κ. κ. Νικολάου Άμβράζη και Ίωάννη Ψυχάρη
ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-Νεκρολογία για τον Άκαδημαϊκό Θεμιστοκλή Χατζηιωάννου
ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-Οί καιρικές συνθήκες την ήμέρα της ναυμαχίας της Σαλαμίνας. ‘Επιστημονική άνακοίνωση ύπό των κ. κ. Στυλιανού Γκίνη, Χρήστου Ρεπαπή, Δημητρίου Μελά και Χρήστου Ζερεφού
ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, βλέπε ΖΕΡΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Α.-Προσφώνηση του Άντιπροέδρου κατά την ύποδοχή του ξένου έταίρου κ. Harνey V. Fineberg στην Άκαδημία
ΖΕΡΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- Παρουσίαση των άποτελεσμάτων της μελέτης της Τραπέζης της ‘Ελλάδος σχετικά με τις περιβαλλοντικές κοινωνικές και οίκονομικές έπιπτώσεις της κλιματικής άλλαγής στη χώρα μας
ΖΕΡΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Πρώτες ένδείξεις άνάκαμψης της έπικίνδυ­νης συνιστώσας της ήλιακής άκτινοβολίας. ‘Επιστημονική άνακοίνωση ύπο των κ. κ. Χρήστου Ζερεφού, Κλεαρέτης Τουρπάλη, Κωνσταντίνου ‘Ελευθεράτου, Στυλιανού Καζαντζή, Χαρίκλειας Μελέτη, Δημητρίου Μπαλή και Ειρήνης Ζυριχίδου
ΖΕΡΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, βλέπε ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΖΕΡΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-‘Έκθεση πεπραγμένων του Κέντρου Έρεύνης Φυσικής της Άτμοσφαίρας και Κλιματολογίας
ΖΥΡΙΧΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, βλέπε ΖΕΡΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
FINEBERG HARVEY V.-Free will and informed choice in Medicine, Public Health and Social Policy. Είσιτήριος λόγος του ξένου έταίρου κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, βλέπε ΖΕΡΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, βλέπε ΦΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Ή φύση της πραγματικότητος. Λόγος του αναλαμβάνοντος Προέδρου
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Άναγγελία του θανάτου του αντεπιστέλλοντος μέλους της Άκαδημίας Δημητρίου Ώραιοπούλου
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Άναγγελία του θανάτου του Άκαδημαϊ­κού Θεμιστοκλή Χατζηιωάννου καί του αντεπιστέλλοντος μέλους της Άκαδημίας ‘Ηλία Γυφτόπουλου
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Νεκρολογία για το αντεπιστέλλον μέλος της Άκαδημίας ‘Ηλία Γυφτόπουλο
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Οί σκοποί της ‘Επιστήμης
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, βλέπε ΦΙΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-Παρουσίαση ξένης έκδοσης σχετικά με την ανακαίνιση του Μεγάρου της Άκαδημίας
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-Παρουσίαση του Έρευνητικού Προγράμματος «Λικνιζόμενος (λυγηρός) πρόβολος από άκαμπτα στοιχεία έλευθέρως έδραζόμενα μεταξύ τους, ύποκείμενος σε έδαφική διέγερση»
ΚΡΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-Νεκρολογία για το αντεπιστέλλον μέλος της Άκαδημίας ‘Ηλία Γυφτόπουλο
ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ-Το γίγνεσθαι
ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, βλέπε ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, βλέπε ΖΕΡΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, βλέπε ΖΕΡΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΤΣΗΣ ΠΑΝΟΣ-‘Έκθεση πεπραγμένων του Κέντρου ‘Ερευνών Άστρονομίας καί ‘Εφηρμοσμένων Μαθηματικών
ΡΕΠΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, βλέπε ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΚΑΛΚΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-Νεκρολογία για το αντεπιστέλλον μέλοc της Άκαδημίας Δημήτριο Ώραιόπουλο
ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Παρουσίαση της προγραμματιζόμενη Ήμερίδας τοϋ Γραφείου Στρατιωτικών καί Άμυντικών Θεμάτων της Άκαδημίας Άθηνών με θέμα «Έλλάδα καί έξελίξεις στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου»
ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Παρουσίαση των συμπερασμάτων άπο την Ήμερίδα της 15ης Μαΐου 2012 με θέμα «Έλλάδα και έξελίξεις στην άνατολική λεκάνη της Μεσογείου»
ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Παρουσίαση του πονήματος Διαχρονικές αρχές βυζαντινής στρατηγικής και τακτικής μέ έμφαση στό έργο Τακτικά τού Λέοντος Στ’ τού Σοφού του καθηγητή κ. Νέστορα Κουράκη
ΤΟΥΡΠΑΛΗ ΚΛΕΑΡΕΤΗ, βλέπε ΖΕΡΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Παρουσίαση του ξένου έταίρου κ. Harvey V. Fineberg κατά την ύποδοχή του στην Άκαοημία
ΦΙΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-Μία άνέκδοτη έπιστολή του μαθηματικού ‘Ιωάννη Κα­ραντινού προς τον Joseph Baptiste Fourier και όκτώ άνέκδοτες έπι­στολές του Κυπάρισσου Στεφάνου στον Felix Klein.’Επιστημονική άνακοίνωση διά του Άκαδημαϊκού κ. Άντωνίου Κουνάδη
ΦΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-‘Έκθεση πεπραγμένων του Κέντρου Έρευνών Θεωρητικών και ‘Εφηρμοσμένων Μαθηματικών
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Γ.-Παρουσίαση της προγραμματιζόμενης Ήμερίδας της ‘Επιτροπής ‘Ενέργειας της Άκαδημίας Άθηνών με θέμα
«’Ελληνικοί ύδρογονάνθρακες: Άπό την Έρευνα στην έκμετάλλευση»
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Γ.-Παρουσίαση των συμπερασμάτων άπό την Ήμερίδα της 2Οης Άπριλίου με θέμα. «’Ελληνικοί ύδρογονάνθρακες: Άπό την Έρευνα στην έκμετάλλευση
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Γ.-Έλληνικοί ένεργειακοί πόροι
ΨΥΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, βλέπε ΑΜΒΡΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ISSN
0369-8106
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/11/2012
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
004077
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
316