Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών / Έτος 2014: Τόμος 89ος, τεύχος δεύτερον

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών / Έτος 2014: Τόμος 89ος, τεύχος δεύτερον

Τάξις των γραμμάτων και των καλών τεχνών

ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
Άμεσα διαθέσιμο
ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
33,00€
ΜΙΕΤ
26,40€
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ‘Έκθεση των πεπραγμένων του Κέντρου Έρεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ίδιωμάτων – ΙΛΝΕ κατά το έτος 2014
CARILE ΑΝΤΟΝΙΟ – Ή αύτοκρατορική έξουσία και η αυλή μεταξύ άριστοκρατίας και κατώτερων κοινωνικών τάξεων (6ος-11ος αίώνας). Είσιτήριος λόγος του ξένου έταίρου κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΓΑΡΔΙΚΑ-ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ – ‘Έκθεση των πεπραγμένων του Κέντρου Έρεύνης τής ‘Ιστορίας του Νεωτέρου Έλληνισμού κατά το έτος  2014
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Α. – Λόγος του άποχωρούντος Προέδρου
ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ  -‘Έκθεση των πεπραγμένων  του  Κέντρου Έρεύνης  τής ‘Ελληνικής Λαογραφίας  κατά το έτος 2014
ΚΟΝΟΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ‘Έλληνες και Άνατολίτες
ΚΟΝΟΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Παρουσίαση του άκαδημαϊκού κ. Θεόδωρου Παπαγγελή κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΚΟΝΟΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Οί άπαρχές των άνθρωπιστικών έπιστημών στην  Έλλάδα
ΚΟΝΟΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Νεκρολογία για το άντεπιστέλλον μέλος τής Άκαδημίας Έμμανουήλ Κριαρά
ΚΟΝΟΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Ή συγκριτική  σπουδή των όμηρικών έπών. Μνήμη Ντίνου Λεβέντη
ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡΥΣΑ – Ό έλληνισμός τής διασποράς και το Είκοσιένα: Ή περίπτωση των Έλλήνων τής Βενετίας. ‘Ομιλία κατά την Πανηγυρι­κή Συνεδρία για τον έορτασμό τής έπετείου τής 25ης Μαρτίου 1821
ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡΥΣΑ – Παρουσίαση του ξένου έταίρου κ. Antonio Carile κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΜΑΧΑΙΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ‘Έκθεση των πεπραγμένων του Κέντρου Έρεύνης τής Άρχαιότητος κατά το έτος 2014
ΜΠΙΘΑ ΙΩΑΝΝΑ – ‘Έκθεση τών πεπραγμένων του  Κέντρου ‘Έρευνας της Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής Τέχνης κατά το 2014
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – Ingenium graecum, imperium roma­num: Το όμηρικό έπος, ή έλληνική φιλοσοφία καί ή Ρώμη. Είσιτήριος λόγος το άκαδημαϊκού κατά την ύπoδoχή του στην Άκαδημία
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – Fasces  Antiquitatis. Ό Χίτλερ, ό Μου­σολίνι καί ή κλασική άρχαιότητα. ‘Ομιλία κατά την Πανηγυρική Συνεδρία για τον έορτασμό της έπετείου της 28ης ‘Οκτωβρίου 1940
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. – Στυλιανός Άλεξίου (1921-12 Νοεμβρίου 2013)
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. – Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της άκαδημαϊκού κυρίας Κικής Δημουλά Δημόσιος καιρός
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. – Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου (14 Φεβρουαρίου 1912- 16 Αύγούστου 2014)
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. – Προσφώνηση κατά την παρουσίαση του Χρηστικού Λεξικού της Νεοελληνικής Γλώσσας
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ.- Παρουσίαση του άντεπιστέλλοντος μέ­λους κ. ‘Άγγελου Χανιώτη κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. – ‘Έκθεση πεπραγμένων της Άκαδημίας κατά το 2014
ΡΟΖΟΚΟΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ‘Έκθεση τών πεπραγμένων του Κέντρου Έρεύνης της Έλληνικής καί Λατινικής Γραμματείας κατά το έτος 2014
ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Ό ‘Ελευθέριος Βενιζέλος κατά τη νύκτα της 24ης προς 25η Σεπτεμβρίου 1916
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ – Προσφώνηση του Προέ­δρου κατά την ύποδοχή του άκαδημαϊκού κ. Θεόδωρου Παπαγγελή στην Άκαδημία
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ – Είσήγηση το Προέδρου κατά την Πανηγυρική Συνεδρία για τον έορτασμό της έπετείου της 25ης Μαρτίου 1821
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ – Προκήρυξη του Άρι­στείου τών Καλών Τεχνών κατά την Πανηγυρική Συνεδρία για τον έορτασμό της έπετείου της  25ης Μαρτίου  1821
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ – Άναγγελία του θανάτου του άντεπιστέλλοντος μέλους Bruno Gentili
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ – Άναγγελία του θανάτου το άκαδημαϊκού Μιχαήλ Σακελλαρίου
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ – Άναγγελία  του θανάτου του άντεπιστέλλοντος μέλους Έμμανουήλ Κριαρά
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ – Είσήγηση του Προέδρου κατά την Πανηγυρική Συνεδρία για τον έορτασμό τής έπετείου τής 28ης ‘Οκτωβρίου 1940
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ – Προσφώνηση του Προ­έδρου κατά την ύποδοχή του ξένου έταίρου κ. Antonio Carile στην Άκαδημία
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ – Προσφώνηση του Προέ­δρου κατά την ύποδοχή του άντεπιστέλλοντος μέλους κ. ‘Άγγελου Χανιώτη στην  Άκαδημία
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΡΟΔΗ – ‘Έκθεση των πεπραγμένων του Κέντρου Έρεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Έλληνισμού κατά το έτος 2014
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ – Το Χρηστικό Λεξικό της Νεο­ελληνικής Γλώσσας. ‘Ομιλία του έπιστημονικού συντονιστή του έργου, καθηγητή Γλωσσολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Άθηνών
ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ. – Ή ζωή των άγαλμάτων. Είσιτήριος λόγος του άντεπιστέλλοντος μέλους κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ – Καραβάτζιο. Άφετηρία τοu μπαρόκ – έπιβολή του ρεαλισμού
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ‘Έκθεση των πεπραγμένων του Κέν­τρου Έρεύνης Έπιστημονικών ‘Όρων καί Νεολογισμων κατά το έτος 2014

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/03/2015
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
011007
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
344