Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών / Έτος 2015: Τόμος 90ος, τεύχος πρώτον

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών / Έτος 2015: Τόμος 90ος, τεύχος πρώτον

Τάξις των θετικών επιστημών

ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
Άμεσα διαθέσιμο
ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
34,00€
ΜΙΕΤ
27,20€
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Τεχνολογικές  έξελίξεις  καί  άναμενό­μενες καινοτομίες στο σύστημα των άστικών μεταφορών καί συγκοι­νωνιών: έπιπτώσεις καί ένδεικνυόμενες πολιτικές για την ‘Ελλάδα
ΖΕΡΕΦΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ – Παρουσίαση  του άντεπιστέλλοντος  μέλους κυ­ρίας Anne Μ. Thompson κατά την ύποδοχή της στην Άκαδημία
ΖΕΡΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ‘Έκθεση των πεπραγμένων του Κέντρου Έρεύνης Φυσικής της Άτμοσφαίρας καί Κλιματολογίας
ΚΑΣΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ, βλ. ΦΩΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Παρουσίαση του άντεπιστέλλοντος μέ­λους κ. Άναστασίου Μπούντη κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ‘Έκθεση των πεπραγμένων του Κέντρου Έρευνών Άστρονομίας καί ‘Εφηρμοσμένων Μαθηματικών
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – Το σημειωματάριο του Ίσαάκ Νεύτωνα καί τα άρχαία έλληνικά
ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ – Μια ίδιάζουσα θεωρία
ΜΠΟΥΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αύτος ό κόσμος ό άπλός, ό πολύπλοκος. Είσιτήριος λόγος του άντεπιστέλλοντος μέλους κατά την ύποδοχή του  στην Άκαδημία
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ‘Ένα νέο πλαίσιο-πρότυπο της θεω­ρίας του σύμπαντος: κοσμολογική, μη-κλιμακούμενη (no-scale) ύπερβαρύτητα. Λόγος του άναλαμβάνοντος Προέδρου
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Προσφώνηση του Προέδρου κατά την ύποδοχή του άντεπιστέλλοντος μέλους κ. Άναστάσιου Μπούντη στην  Άκαδημία
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Προσφώνηση του Προέδρου  κατά την ύποδοχή του άντεπιστέλλοντος μέλους κ. Χριστόδουλου Α. Φλούδα  στην  Άκαδημία
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  – Προσφώνηση του Προέδρου κατά την ύποδοχή του άντεπιστέλλοντος μέλους κ. Άνδρέα Τζάκη στην Άκαδημία
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Προσφώνηση του Προέδρου  κατά την ύποδοχή του άντεπιστέλλοντος μέλους κυρίας Anne Μ. Thompson στην  Άκαδημία
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Ό μίτος της Άριάδνης για την άνά­κτηση της χαμένης πληροφορίας άπό τον λαβύρινθο τών μαύρων οπών. Λόγος του Προέδρου κατά την Πανηγυρική Συνεδρία της 22ας Δεκεμβρίου
ΠΑΤΣΗΣ ΠΑΝΟΣ, βλ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – Παρουσίαση του άντεπιστέλλοντος μέλους κ. Άνδρέα Τζάκη κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Ή έπέτειος της «Μάχης τών Όχυρών»
ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Παρουσίαση της προγραμματιζόμε­νης ήμερίδας του Γραφείου Στρατιωτικών και Άμυντικών Θεμάτων της Άκαδημίας Άθηνών με θέμα «’Η έσωτερική άσφάλεια της χώρας: παρούσα κατάσταση καί προοπτικές»
ΤΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ -The miracle of transplantation. Είσιτήριος λόγος του άντεπιστέλλοντος μέλους κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία
THOMPSON ΑΝΝΕ – Tracking global ozone with satellites, aircraf t and balloons. Είσιτήριος  λόγος  του  άντεπιστέλλοντος μέλους  κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΦΛΟΥΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ – Μαθηματική βελτιστοποίηση στην ένέργεια και στην ύγεία: όδοιπορικό τριάντα χρόνων. Είσιτήριος λόγος του άντεπιστέλλοντος μέλους κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΦΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Άπό τον μετασχηματισμό  Fourier  στον ένοποιημένο μετασχηματισμό: σύνθεση καί όχι διαχωρισμός
ΦΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Παρουσίαση  του άντεπιστέλλοντος μέλους κ. Χριστόδουλου Φλούδα κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΦΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ‘Έκθεση τών πεπραγμένων του Κέντρου ‘Ερευνών  Θεωρητικών  καί  ‘Εφηρμοσμένων  Μαθηματικών

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/03/2016
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
011548
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
226