Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών / 'Ετος 2018: Τόμος 93ος, τεύχος πρώτον

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών / ‘Ετος 2018: Τόμος 93ος, τεύχος πρώτον

Τάξις των θετικών επιστημών

ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
Άμεσα διαθέσιμο
ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
44,00€
ΜΙΕΤ
35,20€
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Thermodynamics and catalysis of the generation  of  mass
ΒΑΖΑΝΤ ΖDΕΝΕΚ- Hydraulic fracturing of shale for gas or oil extrac­tion. Είσιτήριος λόγος του ξένου έταίρου κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΓΔΟΥΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – Θεωρητική καί Πειραματική Μηχανική: έπιστημονική πορεία 50 έτών. Είσιτήριος λόγος του άκαδημαϊκού κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΓΔΟΥΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – Παρουσίαση του ξένου έταίρου κ. Zdenek Bazant κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΓΔΟΥΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  – Ή όπτική μέθοδος των καυστικών – Νεώτερες έξελίξεις
ΓΔΟΥΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  – Ή οίκουμενικότητα του έλληνικού  αλφαβήτου στίς έπιστήμες
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Παράγοντες έπηρεασμού καί μηχα­νισμοί δημιουργίας καινοτομίας: Μια συστημική θεώρηση με βάση την έμπειρία του τομέα Μεταφορών
ΖΕΡΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της Έλλάδος στον 210 αίώνα έντός της έν έξελίξει ύπερθέρμανσης της Μεσογείου
ΖΕΡΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Ή συμβολή  του έπους 1940-1941 καί των άκραίων χειμώνων στην έκβαση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. ‘Ομι­λία κατά την Πανηγυρική Συνεδρία για τον έορτασμό της έπετείου της 28ης ‘Οκτωβρίου 1940
ΚΑΒΡΑΚΗ ΛΥΔΙΑ – Ή συμβολή της έπιστήμης των ύπολογιστών στη ρομποτική καί  την βιοϊατρική. Είσιτήριος λόγος του άντεπιστέλλοντος μέλους κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – Λικνιζόμενοι λόγω σεισμού πολυσπονδυλω­τοί κίονες φέροντες βαρέα σώματα: Ένα εύρηματικό εύσταθές δομικό σύστημα άρχαίας τεχνολογίας. Λόγος του άναλαμβάνοντος Προέδρου
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  – Προσφώνηση του Προέδρου καί παρου­σίαση του άκαδημαϊκού κ. ‘Εμμανουήλ Γδούτου κατά την ύποδοχή του στην  Άκαδημία
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – Προσφώνηση του Προέδρου κατά την ύποδοχή του ξένου έταίρου κ. Zdenek Bazant στην Άκαδημία
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – Άναγγελία του θανάτου του άντεπιστέλλοντος μέλους ‘Άνθιμου Χριστοφορίδη
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – Άναγγελία του θανάτου καί νεκρολογία του άντεπιστέλλοντος μέλους Ίωάννου Παπαπαναγιώτου
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – Άναγγελία του θανάτου και νεκρολογία του άκαδημαϊκού Γρηγορίου Σκαλκέα
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – Είσήγηση του Προέδρου κατά την Πανη­γυρική Συνεδρία για τον έορτασμό της έπετείου της 28ης ‘Οκτωβρίου 1940
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – Προσφώνηση του Προέδρου κατά την ύπο­δοχή του άντεπιστέλλοντος μέλους κυρίας Λύδιας Καβράκη στην Άκαδημία
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ‘Έκθεση των πεπραγμένων των Κέντρων ‘Ερεύνης καί των Γραφείων της Άκαδημίας κατά το έτος 2018
ΣΚΑΛΚΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ – Νεκρολογία του άντεπιστέλλοντος μέλους ‘Άνθιμου Χριστοφορίδη
ΦΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  – Παρουσίαση του άντεπιστέλλοντος  μέλους κυρίας Λύδιας Καβράκη κατά την ύποδοχή της στην Άκαδημία

ISSN
0369-8106
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/12/2018
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
014047
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
368