Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών / Έτος 2021: Τόμος 96ος

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών / Έτος 2021: Τόμος 96ος

Προεδρία Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη
ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
Άμεσα διαθέσιμο
ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
54,80€
ΜΙΕΤ
43,84€
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Ήλεκτρικές και αύτόνομες μεταφορές στην Ελλάδα
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ – Νεκρολογία για το Επίτιμο Μέλος Valery Giscard d’Estaing
ΖΕΡΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Άπονομή των Βραβείων της Άκαδημίας Άθη­νών (οίκοθεν). Προκήρυξη του Άριστείου των Ίστορικών και Κοινωνι­κών ‘Επιστημών κατά την Πανηγυρική Συνεδρία για τον έορτασμό της έπετείου της 25ης Μαρτίου 1821
ΖΕΡΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Νεκρολογία για τον Άκαδημαϊκό Κωνσταντίνο Κριμπά
ΖΕΡΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Νεκρολογία για το ‘Επίτιμο Μέλος της Άκαδημίας Άθηνών Μίκη Θεοδωράκη
ΖΕΡΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Έκθεση των Πεπραγμένων της Άκαδημίας Άθηνών κατά το έτος 2021. Άνακοίνωση των τιμητικών διακρίσεων της Άκαδημίας Άθηνών για το έτος 2021
ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – Το Κριτικό Λεξικό της Έλληνικής ‘Επαναστάσεως
ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ‘Η ίδέα της αντίστασης στον εύρω­παϊκό πολιτικό στοχασμό. ‘Ομιλία κατά την Πανηγυρική Συνεδρία για τον έορτασμό της έπετείου της 28ης ‘Οκτωβρίου 1940
ΚΟΝΟΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ‘Η ίστορία της σπουδής των όμηρικών έπών
ΚΟΡΡΕΣ ΜΑΝΟΛΗΣ – ‘Η ανάπτυξη της τηλεγραφίας και ό σηματο­τηλέγραφος των Κυθήρων (με ένα παράρτημα για το σηματωρείον Σκιναρίου  Ζακύνθου)
ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡΥΣΑ – Νεκρολογία για το Άντεπιστέλλον Μέλος της Άκαδημίας Άθηνών Boris Fonkic
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Άναγέννηση του ήπατος και η«κυ­βερνητική  του γενετικού κώδικα. Είσιτήριος λόγος του Άντεπιστέλλοντος Μέλους κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – Παρουσίαση του Άντεπιστέλλοντος Μέλους Γεωργίου Μιχαλόπουλου κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΝΕΧΑΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – Νεκρολογία για το Άντεπιστέλλον  Μέλος Klaus Oehler
ΡΕΓΚΑΚΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ – Νεκρολογία για τον Άκαδημαϊκό Ευάγγελο Μουτσόπουλο
ΡΕΓΚΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – Νεκρολογία για τον Άκαδημαϊκό Αθανάσιο Καμπύλη
ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – Ή διπλωματία στην ύπηρεσία της πατρίδος. ‘Ομιλία κατά την Πανηγυρική Συνεδρία για τον έορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ – ‘Ενέργεια. Λόγος του άναλαμβάνοντος Προέδρου
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ – Είσήγηση του Προέδρου κατά την Πανηγυρική Συνεδρία για τον έορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ – Άναγγελία θανάτου του Άκαδημαϊκού Κωνσταντίνου  Κριμπά
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ – Άναγγελία θανάτου του Άκαδημαϊκού Εύάγγελου Μουτσόπουλου
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ – Άναγγελία θανάτου του ‘Επίτιμου Μέλους Μίκη Θεοδωράκη και των Άντεπιστελλόντων Μελών Boris Fontic και Νικολάου Άλεξανδρόπουλου
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ – Νεκρολογία για το Άντεπιστέλλον Μέλος  της Άκαδημίας Άθηνών Νικόλαο Άλεξανδρόπουλο
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ – Άναγγελία θανάτου του Άκαδημαϊκού Άθανασίου  Καμπύλη
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ – Είσήγηση του Προέδρου κατά την Πανηγυρική Συνεδρία για τον έορτασμό της επετείου της 28ης Όκτωβρίου 1940
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ – Προσφώνηση του Προέδρου κατά την ύποδοχή του Άντεπιστέλλοντος  Μέλους Γεωργίου Μιχαλόπουλου
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ   ΛΟΥΚΑΣ  – Το  χαμηλής  κινητικής   ένέργειας  ηλεκτρόνιο και ή σύγχρονη έπιστημονική τεχνολογία. ‘Ομιλία κατά την Πανηγυρική Συνεδρία της 21ης Δεκεμβρίου 2021
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ – Άναγγελία θανάτου του ‘Επίτιμου Μέλους Valery Giscard d’Estaing και του Άντεπιστέλλοντος Μέλους Klaus Oehlker
GRIGORIOU D – βλέπε VAGENAS C. G.
TSOUSIS D. – βλέπε VAGENAS C. G.
VAGENAS C. G. – Combining relativity and quantum mechanics for describing neutrino hadronization and computing the speed of light

ISSN
0369-8106
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
04/01/2021
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
015850
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
463
ΕΙΚΟΝΕΣ
έγχρωμες και α/μ